✿✿اختلالات یادگیری سقز ✿✿
   اختلالات یادگیری سقز(حمید محمدی)

Nazarsanji akharin-mataleb emali contact  پروفایل مدیر  فهرست مطالب صفحه اصلی

@ LDsaghez @
عناوین مطالب وبلاگ
anavin
نظرسنجی

soon

اختلال يادگيري چيست وانواع آن كدام است؟

                           

ناتواني هاي ويژه  يادگيري به معناي اختلال در يك يا چند فرايند روانشناختي پايه است كه به كاربرد زبان بياني و نوشتاري مربوط مي شود و مي تواند به شكل عدم توانايي كامل در شنيدن ، فكر كردن، صحبت كردن ،خواندن، نوشتن، هجي كردن و يا محاسبات رياضي آشكار شود .

اين دانش آموزان به لحاظ هوشي معمولي هستند يا حتي از هوش بالايي برخوردارند ،هيچ مشكل جسمي از لحاظ بينايي، شنوايي و حركتي ندارند، اختلال رفتاري و محروميت هاي فرهنگي – اقتصادي و محيطي  هم ندارند ، تلاش هم مي كنند، اما در يك يا چند درس داراي مشكلات جدي يادگيري مي باشند.

  * مهم ترين علل مشكلات در فرآيندهاي پايه شناختي : 

 1-ضعف در ادراك ، حافظه ، دقت ، توجه ، تميز و توالي ديداري

2-ضعف در ادراك ، حافظه ، دقت ، توجه ، تميز و توالي شنيداري

3-عدم هماهنگي بين چشم و دست

4- عدم غلبه طرفي 

انواع اختلالات يادگيري:

ناتواني در خواندن  :

نارسا خواني چيست و نارسا خوان كيست؟

نارسا خواني اشكالات و اختلالاتي است كه در خواندن يك فرد وجود دارد  و نارسا خوان به كسي اطلاق مي شود كه  با هوش متوسط يا بالاتر دشواري هايي در يادگيري خواندن پيدا مي كند و قادر به خواندن از راه روش هاي معمول كلاسي نمي باشد.

ويژگي هاي كودكان مبتلا به ناتواني خواندن:

1-خواندن با اشتباه به صورت حذف،افزودن و دگرگون ساختن كلمات

2-مشكل در تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازه

3- ضعف در هجي كردن

4- نارسايي در به خاطر آوردن اسم و صداي حروف

5- به نقطه گذاري توجه ندارند  و از توجه به معناي لغت غافلند.

 6-كلماتي را كه تازه خوانده اند جابه جا تكرار مي كنند.

7-سرعت خواندن پايين و حد اقل فهم از جمله

  8- حافظه و تميز ديداري و شنوايي ضعيفي دارند.

9-دامنه توجهشان كوتاه است و تمركز كافي ندارند.

 10- احساس نااميدي ، بي لياقتي يا كم جراتي دارند وتمايل به خواندن ندارند.

11-در كلاس درس معمولا مشكلات رفتاري ايجاد مي كنند اما بيش فعال نيستند.

 راهبردهاي درماني زماني كه وجود ضعف و مشكل در ادراك ، حافظه ، دقت ، توجه ، تميز و توالي ديداري است:

1-پنج كارت را پشت سر هم به كودك نشان دهيد . كودك تك تك كلمات كارت ها را بخواند . كارت ها را پنهان كنيد . كودك بايستي بتواند به ترتيب كلماتي را كه خوانده است تكرار نمايد و در مراحل پيشرفته تر بنويسد .( در صورتي كه حافظه كودك براي به خاطر سپاري پنج كارت به حد كافي تقويت نشده باشد مي توان تمرين را از دو كارت شروع نموده و به مرور زمان گسترش داد .)

2- همين تعداد كارت را روي ميز در معرض ديد كودك قرار دهيد ، از وي بخواهيد كلمات را بخواند و سپس چشمان خود را ببندد. يك كارت را پنهان كنيد . وي بايد حدس بزند چه كارتي پنهان شده است . مي توانيد جاي كارت ها را با هم عوض كنيد و از دانش آموز در مورد تفاوت ايجاد شده توضيح بخواهيد.

3-با توجه به دستور ارائه شده با رنگ هاي مختلف حروفي را كه داراي يك نقطه ، دو نقطه ، سه نقطه هستند يا تمام نقاط آن در بالا يا پايين است را رنگ آميزي نمايد.

مثال:

  فرزندم! تك تك حروف الفبا را به خاطر بياور، حالا به سؤالات زير پاسخ بده!

 كدام حروف نقطه ندارند؟ اين حروف را بنويس!

  كدام حروف فقط يك نقطه دارند؟ اين حروف را بنويس!

 كدام حروف دو نقطه دارند؟ اين حروف را بنويس!

كدام حروف سه نقطه اي هستند؟ اين حروف را بنويس!

  نقطه كدام حروف  دربالاي آن قرار دارد؟

  نقطه كدام حروف در پايين آن قرار دارد؟

4-دو تصوير كه ظاهرا با هم مشابه هستند اما اندك تفاوت هايي دارند را به كودك نشان داده و از وي بخواهيد راجع به تفاوت هاي بين دو تصوير را توضيح دهد.

5-حروف مختلفي را به كودك نشان داده و از وي بخواهيد تفاوت بين دو گروه حروف را بيان كند .

    گروه اول                                                     گروه دوم

   ﺟ      ﭼ        ﭘ        ﻳ       ﺑ         *            ﺧ      ﺷ       ﻧ       ﺗ      ﻓ   

6- حروف مختلفي را به كودك نشان داده و از وي بخواهيد تشابه بين اين حروف را در هر رديف پيدا كند!

 رديف اول:    ت     ث      ز       ش     ض      ظ       غ     ف    ق    ن

رديف دوم:  ا   ح   د    ر   س    ص   ط     ع   ك   گ   ل   م    ه    ي

 رديف سوم :    ب        پ     ج        چ     

رديف چهارم:    ب       ز        ظ    ض      ف    ن    غ

رديف پنجم:    ش         چ    

7-از كودك بخواهيد با دستور شما حروفي را كه داراي صداهاي خاص مانند           ( ط –  ظ )      ( ﻋ - ﻏ )  (ﺻ - ﺿ ) و ... هستند را از درس پيدا نموده و در جدول بنويسيد .

8-حروف مختلفي را به كودك نشان داده و از وي بخواهيد تشابه بين اين كلمات را در هر رديف پيدا كند!

   سرد           گرم       سپس       باد           باز         راز

  كمك        كبك       گرگ        كلك         كبك         لال

9-تصويري را به مدت يك دقيقه به كودك نشان دهيد ، تصوير را پنهان نموده و از وي در مورد جزئيات تصوير سؤالاتي مطرح نماييد.

10-از كودك بخواهيد نقاشي كند ، نقاشي خود را به پازل تبديل نموده و با چيدن قطعات در كنار هم نقاشي خود را باز سازي نمايد.

11-در هنگام نوشتن تكليف از دانش آموز بخواهيد كل جمله را بخواند ، به خاطر بسپارد ، كتاب را بسته و سپس جمله ي كامل را در دفتر بنويسد . در مرحله ي بعد نوشته ي خود را با كتاب تطبيق داده و اشكالات خودرا بر طرف سازد .

 

راهبردهاي درماني زماني كه وجود ضعف و مشكل در ادراك ، حافظه ، دقت ، توجه ، تميز و توالي شنيداري است:

1- اگر كودك صداي حروف را فراموش مي كند ، نياز به تمرين و تكرار بيشتر و متنوع تري دارد.

جهت رفع اين مشكل بايستي حروفي را كه كودك در آن دچار مشكل است را به صورت زير با وي تكرار نماييد.  

صامت + مصوت =        ﺑِ      ﺑَ    با          ﺑ’      بو       ﺑﻳ       بي

مصوت و صامت =        اَب   اِب  آب         اُ ب   اوب    ايب

2- در صورتيكه كودك در بخاطر آوردن بخش اول كلمه يا صداي اول هر بخش دچار مشكل است مي توان تمرينات زير را در نظر گرفت :

- به چند وسيله ضربه بزنيد و از كودك بخواهيد صداي ضربه ها را به خاطر بسپارد . سپس چشمان خود را ببندد . به ترتيب ضربه به وسايل وارد كنيد و از او بخواهيد بگويد اولين ضربه به كدام وسيله وارد شد.

- از كودك بخواهيد چشمان خود را ببندد . با كوبيدن دو دست به هم ، كوبيدن پاها به زمين و وارد كردن ضربه به ميز بخواهيد به ترتيب صداها را نام ببرد .

- مربي داستاني تعريف نمايد ، سپس دانش آموز از بين تصاوير موجود مربوط به داستان ، تصاوير را به صورت منطقي مرتب كند.

- مربي خصوصيات يك شيء يا يكي از افراد كلاس را بيان كتد ، دانش آموز نام آن شيء يا فرد را بگويد.

- جمله ي نا تمام را كامل كند.

۳- تقويت حافظه و حساسيت شنيداري ، بخش كردن كلمات و تمرين و تكرار ، ابتدا به صورت شنيداري و گفتاري ، سپس به صورت شنيداري – گفتاري و نوشتاري ادامه يابد.

مشكلات در نوشتن:

اختلال نارسانويس چيست و چه كودكاني نارسا نويس هستند ؟

در زمينه نارسانويسي هفت اختلال عمده مورد توجه است :

-فشار بيش از حد بر كاغذ

-درهم ريختگي سازمان فضايي نوشتار يا درهم فرو ريختن

-كلمات و سطور و فواصل نامتناسب آن ها با يكديگر

-اصلاح كردن مداوم حروفي كه قبلا نوشته شده و تجاوز از

مسير حروف

-كندي در نوشتن كه شايد از تبعات فشار زياد باشد

-كوچك نويسي و نوشتار محو  مات

-كج نويسي بيش از حد. نامرتب نويسي بيش از حد

-فاصله گذاري بيش از اندازه بين كلمات

عمده ترين علل نارسانويسي :

- عدم غلبه طرفي

- ضعف در مهارت هاي حركتي ريز و درشت

-  عدم هماهنگي بين چشم و دست

-  عدم آموزش صحيح به دست گرفتن قلم و درست نشستن  

پيش بيني فعاليت هايي جهت ايجاد غلبه طرفي :

 بايستي به كودك كمك نمودتا برتري جانبي كامل را كسب كند . به اين صورت كه او بايد هموا ره راست دست – راست پا- راست چشم و راست گوش و يا بايد هميشه چپ دست-چپ پا-چپ چشم و چپ گوش با شد. در غير اينصورت در اغلب موارد مشكلاتي جدي دريادگيري كودك به وجود خواهدآمدبين سبب توجه بدان حائز اهميت مي باشد.

راهبردهای آموزشی ایجاد هماهنگی بین چشم و دست کودک و تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست

1-  جهت تقويت مهارت هاي ديداري –حركتي فعاليت هاي زير پيشنهاد مي شود:

2-  انداختن توپ در حلقه ميني بسكتبال

3- ماهيگيري با استفاده از قلاب هاي آهنربايي

4-  كوبيدن ميخ

5-  پرتاب توپ چسبانك به سوي هدف

6-  پرتاب دارت به سوي هدف

7-  انداختن حلقه هاي پلاستيكي دور چوبي كه به صورت عمودي قرار گرفته است.

8-  بازي توپ با راكت

9-   بازي بولينگ

10-  پيچاندن نخ دور قرقره

11-  حمل يك استكان پر از آب به صورتي كه هنگام راه رفتن آب نريزد.

12-  حمل يك زنگوله به صورتي كه هنگام راه رفتن به صدا در نيايد.

13-  تيله بازي

14-  پرتاب توپ

15-  بازي يك قل دو قل

16-  درست كردن اشكال مختلف با استفاده از خمير بازي

17-  حمل كتابي كه بر روي سر قرار گرفته ، بدون اين كه در هنگام راه رفتن از روي سر بيافتد.

18-  گرفتن يك قاشق چايخوري در دست در حاليكه يك توپ تخم مرغي درون آن است و حمل آن به شكلي كه هنگام راه رفتن توپ به زمين نيافتد.

19-  تمرينات دوخت(دوخت كوپلن و يا استفاده از صفحات دوز)

20-  باز و بسته كرد پيچ و مهره در اندازه هاي مختلف(ريز و درشت)

21-  قيچي كردن كاغذهاي باطله

22-  مچاله كردن كاغذ روزنامه

23-  باز و بسته كردن دكمه هاي لباس،بندكفش و زيپ

24-  حركت انگشتان دست به فرمان مربي

تمرينات مرحله دوم :

1- تعدادي نقطه روي تخته وايت برد بگذاريد. نقطه ها را شماره گذاري  كنيد. از كودك بخواهيد با توجه به شماره ها نقطه ها را به هم متصل كند.

2- ازكودك بخواهيد با يك دست روي تابلو دوايري ترسيم كند.(در جهت حركت عقربه هاي ساعت)

3- از كودك بخواهيد به فرمان شما روي تابلو اشكال هندسي مختلفي را ترسيم كند.

4- ازكودك بخواهيدباچشمان بسته خط راست،حروف يا اعداد را به فرمان شما روي تابلو بنويسد.

5- از كودك بخواهيد روي تابلو خطوط منحني در ابعاد بزرگ و پيوسته ترسيم كند.

6- از كودك بخواهيد روي تابلو خطوط شكسته در ابعاد بزرگ ترسيم كند.

مرحله سوم

آمادگی جهت تمرینات مداد کاغذی

قبل از شروع تمرينات نوشتن ، توجه به نكات زير ضروري است:

1-   به وضعيت نشستن كودك هنگام نوشتن توجه كرده و آن را اصلاح كنيد. او بايد بتواند روي صندلي كاملا راحت بنشيند . ارتفاع ميز تحرير بايد با صندلي و با قد كودك متناسب باشد به گونه اي كه كودك بتواند هر دو ساعد خود را به راحتي روي ميز قرار دهد.

2-   كاغذ يا دفتري كه در آن مي نويسد تقريبا راست باشد ،بدين معني كه لبه كاغذ با لبه پايين ميز تحرير، زاويه اي حدودا 15 درجه داشته باشد.

3-  نحوه مداد دست گرفتن دانش آموز بايد صحيح باشد. مداد بايد بين انگشت شصت و انگشت اشاره قرار گرفته و از بالاي قسمت تراشيده شده گرفته شود.

4-  در مورد كودكاني كه در گرفتن مداد دشواري دارند توصيه مي شود كه مداد را داخل توپ گلف يا پينگ پنگ يا گل رس نماييد. براي گرفتن مداد، كودك را تشويق كنيد كه توپ را بين انگشت وسط و شصت خود بگيرد. مداد مناسب براي اين كودكان بايد كلفت تر ، بزرگتر و نوك قلم نرم باشد.

5- از مداد پررنگ و نرم استفاده شود و وقت داشته باشيد و در تمام مدت انجام تمرينات ضخامت نوك مداد زياد نشود.

6-  نمرينات به آرامي و دقت انجام شود و از سرعت عمل در ابتداي كار خودداري گردد.

تمرينات مرحله چهارم :  

از اين مرحله تمرينات خاص نوشتن آغاز مي گردد كه از ساده به مشكل طرح ريزي شده است:

1- از كودك بخواهيد دستش را درون گواش كند و به دلخواه روي برگه نقاشي كند.

2-از كودك خود بخواهيد دستش را درون رنگ گواش كند و حروف الفبا را با انگشت بنويسد.

3-   كف يك سيني را با نمك يا شن بپوشانيد و از كودكتان بخواهيد كلماتي را به فرمان يا دلخواه خود درون سيني بنويسد.

4-  با استفاده ازكاموا كلماتي را روي كاغذ بنويسيد از كودكتان بخواهيد با چشمان بسته كلمات را لمس نموده و تشخيص دهد.

5-شابلون اشكال هندسي را روي صفحه كاغذ بگذاريد. از كودك بخواهيد شكل مورد نظر را با مدادرنگي روي كاغذ ترسيم كند.سپس الگو را برداريد و بعد بگويد چه شكلي را ترسيم نموده است.

6-شابلون حروف را روي صفحه كاغذ بگذاريد . از كودك بخواهيد حرف را با مدادهاي رنگي مختلف روي كاغذ ترسيم كند.پس از ترسيم هر يك از حروف الگو را برداشته بگويد كه چه حرفي را نوشته است.

  7- شابلون اعداد را روي صفحه كاغذ بگذاريد . از كودك بخواهيد عدد را با مدادهاي رنگي مختلف روي كاغذ ترسيم كند.پس از ترسيم هر يك از اعداد الگو را برداشته بگويد كه چه عددي را نوشته است.

8- از كودك خود بخواهيد جعبه مداد رنگي هاي خود را بردارد و با انتخاب رنگ هاي متنوع روي صفحه خط خطي كند( خطوط منحني و درهم )

9-از كودك خود بخواهيد جعبه مداد رنگي هاي خود را بردارد و با انتخاب رنگ هاي متنوع روي صفحه خط خطي كند( خطوط شكسته و درهم )

10-از كودك بخواهيد اشكال و حروف و اعداد زير را بر روي برگه ي نازكي كه بر روي اين صفحه مي گذاريد كپي كند.

11-از كودك بخواهيد با توجه به علامت فلش بين را خط بكشد، بدون اينكه مدادش رابردارد ويا خطي كه رسم مي كند به كناره خطوط برخورد كند

12-از كودك بخواهيد با توجه به علامت فلش دقيقا روي خط، خطي ديگر رسم كند.

13 -ازكودك خود بخواهيد مانند نمونه بنويسد.( هر يك از خطوط را به ترتيب از بالا به پايين آبي، سبز، قرمز ،زرد و قهوه اي كنيد. خط زمينه خط قرمز است.

علت ايجاد مشكل قرينه نويسي و وارونه نويسي در نوشتن چيست؟

اين اختلال معمولا در روزهاي نخستين سال اول دبستان ممكن است در دانش آموز ملاحظه شود و علت آن وجود مشكلاتي در جهت يابي دانش آموز مي باشد. بدين معنا كه دانش آموزبا مفاهيمي مانند بالا، پايين- چپ ، راست -جلو، عقب- زير، و رو آشنا نيست و در زمينه تشخيص اين مفاهيم دچار مشكل است.

اختلال املا :

1-  تعداد زيادي از دانش آموزان در درس ديكته دچار مشكل هستند و نسبت به تعداد اشتباهاتي كه در اين درس مرتكب مي شوند نمرات كمي كسب مي نمايند.

2-  در اين مجموعه سعي شده است به عمده ترين اشكالات اشاره شده ، علت ايجاد و راهبردهاي درمان ارائه گردد.

3- عدم تشخيص حروفي كه صداي يكسان ولي نوشتاري متفاوت دارند

4-  جا به جا نويسي حروف يك كلمه

5-  جا انداختن آخرين حرف يك كلمه

6-   جا به جا نويسي حروف هم مخرج

7-  كم و زيا گذاشتن دندانه-نقطه و يانگذاشتن سركش

8-  سرهم نوشتن يا جدا نوشتن كلمات

9- عدم تشخيص حروف استثنا  

راهبردهاي درماني زماني كه وجود ضعف و مشكل در ادراك ، حافظه ، دقت ، توجه ، تميز و توالي ديداري است:

1-  تعدادي كارت سفيد به اندازه ي 10×7 تهيه كنيد. كلماتي را كه با حروف ‌‌(غ - ق) (ت - ط)    (ز- ظ - ض - ذ) (ث – س – ص) (ع) در درس وجود دارند را انتخاب كرده با ماژيك سياه روي كارت به صورت درشت و خوانا بنويسيد.(حروفي كه در بالا بدان اشاره شد با رنگ قرمز نوشته شوند)دو كارت را به كودك نشان دهيد ، از او بخواهيد كلمات را بخواند ، كارت  ها را پنهان كنيد و از او بخواهيد كلمات را به ترتيب تكرار كند و بعد در هوا ، روي ميز شن، روي ميز و ... مراحل بعدي در دفتر خود بنويسيد.

2-  زماني كه كودك در به خاطرسپاري و درست نويسي دو كارت كلمه به حد تسلط رسيد تعداد كارت ها را به سه كارت افزايش دهيد.

3- تمرين را طي جلسات متعدد ادامه داده و با تسلط كودك در هر مرحله تعداد كارت ها را تا پنج كارت افزايش دهيد.

4- از كودك كلاس اول انتظار مي رود بتواند تعداد 5 كارت كلمه را به خاطر بسپارد.

5- به عنوان تكليف متني با جاي خالي مانند نمونه براي كودكانتان در نظر بگيريد:

- در مو ...  ﻊ د ...  ا با خدا ... خن مي گوييم.

- كوشا يك ﭘ ... شك ما ... رشده بود.

- شما بايد به سرا ... كتاب ها و مجله هاي ﻣﺨ  ... و ... خودتان برويد.

-  پيشنهادات خود را روي كا ... بزرگي مي نويسيم.

۶-  تشابه بين دو تصوير را بيان كند.

۷-  تفاوت هاي بين دو تصوير را بيان كند.

۸-  تصويري را به او نشان دهيد و بخواهيد با دقت به آن تصوير نگاه كند، تصوير را پنهان كنيد و از او بخواهيد چيزهايي كه در تصوير ديده نام ببرد.

۹-  در موقع نوشتن تكليف از روي متن درس ، از كودكانتان بخواهيد ، ابتدا يك جمله را كامل بخواند ، به خاطر بسپارد ، كتاب را ببندد ، جمله را بنويسد ، سپس جمله خود را با جمله كتاب مقايسه كند.

۱۰-  از ستوني استفاده كنيد كه به جاي برخي از كلمات آن از تصوير استفاده شده است ، دانش آموز به جاي تصوير كلمه بايستي املاي درست كلمه را بنويسد.

 يادآوري : براي شروع جلسات و تمرينات از يك گروه حرف مثلا فقط (ز- ض- ذ - ظ) استفاده كنيد. در صورت همكاري و تسلط دانش آموزان به گروه هاي ديگر بپردازيد.

راهبردهاي درماني زماني كه وجود ضعف و مشكل در ادراك ، حافظه ، دقت ، توجه ، تميز و توالي ديداري است:

1-تعدادي كارت سفيد 10×7 تهيه كنيد. كلمات مشكل درس را روي كارت ها با ماژيك ، به صورت درشت بنويسيد. دو كارت كلمه را براي فرزندتان بخوانيدو از او بخواهيد بعد از شما به ترتيب كلمات را تكرار كند، روي هوا، روي ميز يا درون سيني شن يا درون دفتر خود بنويسيد. اين تمرين را چند جلسه ادامه دهيد تا فرزندتان به حد تسلط برسد. در جلسات بعد تعداد كارت ها را 3 تا ، 4  تا و 5 تا كنيد و در نظر داشته باشيد كه در هر مرحله بايستي كودك به حد تسلط برسد ، سپس مرحله گسترش يابد.

در هر مرحله براي اينكه كودكتان از درستي نوشتار خود مطمئن شود مي توانيد كارت كلمه را به وي نشان داده و از وي بخواهيد به ترتيب املاي نوشته ي خود را با كارت مقايسه كند.

2-به فرزندتان به صورت عبارت ، يا از جملات كوتاه و به صورت يك جمله ي كامل ديكته بگوييد. گفتن ديكته به صورت زمزمه وار نيز كمك خوبي خواهد بود.

3-تعداد ده كلمه ي متفاوت براي كودكتان بخوانيد كه در بين اين كلمات يطور مثال تعداد 5 كلمه نام حيوان باشد. از كودك بخواهيد دقيق گوش دهد ، به خاطر بسپارد و از بين كلمات نام حيواناتي را كه نام برده ايد تكرار كند.

4-استفاده از بازي كامل كردن داستان

بازي به اين صورت است كه نفر اول يك كلمه را ميگويد، نفر دوم همان كلمه را گفته و يك كلمه ي ديگر نيز بدان اضافه مي نمايد تا زماني كه يك جمله ي با معنا و در نهايت يك داستان كامل ساخته شود.هر دانش آموزي كه كلمات قبلي را فراموش كرد و يا نتوانست كلمه ي جديدي به خاطر آورد و اضافه نمايد از بازي خارج مي شود.

مثال:

نفر اول: من

نفر دوم: من با

نفر سوم: من با مادرم

نفر چهارم: من با مادرم به

نفر پنجم: من با مادرم به بازار

نفر ششم: من با مادرم به بازار رفتيم.

و .....

اين بازي كمك بسيار زيادي به افزايش حافظه ي شنيداري دانش آموزان و همچنين بالا بردن دقت و توجه و تمركز شنيداري ايشان خواهد نمود.

5-بازي حافظه اي:

بطور مثال : مريم به بازار رفت و يك ليوان خريد. نفر بعد همين جمله را با يك خريد اضافي ادامه مي دهد، مريم به بازار رفت و يك ليوان و يك قاشق خريد.

6- ترانه ي كودكانه ، شعر ، آوازهاي مشهور   انتخاب كنيد و براي كودك بخوانيد ولي خط آخر آن را كاملا ادا نكنيد و ناقص رها كنيد و از كودك بخواهيد كه با هر كلمه اي كه همان وزن ، آهنگ را دارد جمله را تمام كند.

7- قصه اي را كه قبلا گوش نموده است برايتان تعريف كند.

 -در صورتيكه فرزندتان جا انداختن مكرر دارد يعني يك قسمت از جمله را به طور كامل جا انداخته ، سپس ادامه مي دهد و اين حالت تاپايان ديكته تكرار شود احتمال وجود دارد صرع خفيف در وي وجود داشته باشدكه در اين صورت مشورت با پزشك متخصص مغز و اعصاب و گرفتن نوار مغزي (EEG  )توصيه مي شود.

4- انشا ( مشكلات در زبان نوشتاري)  :

اين قسم از مشكلات ار شايع ترين ناتواني هاي دانش آموزان در سطوح مختلف تحصيلي است. به اين معنا كه دانش آموز نمي تواند از راه نوشتن به خوبي افكار خود را بيان كند.

پيش نيازها ي  انشا (زبان نوشتاري)

سلامت گفتار- توانايي خواندن – مهارت هاي املايي – خوانا نويسي- اطلاعات درباره آيين نگارش

ناتواني در رياضيات :

اصطلاح نارسايي حساب به ناتواني شديدي در يادگيري و كاربرد مفاهيم رياضي اطلاق  مي شود.

ويژگي هاي كودكان مبتلا به ناتواني يادگيري در حساب:

1-  فقدان يادگيري مهارتهاي پيش نياز براي آموزش رياضي بر پايه نظريه تحولي پياژه.

2-  حس ضعيف در مورد تصوير بدني دارند.(ممكن است، اعضا بدن را كاملا بي ارتباط يا نا متناسب رسم كنند)

3-   ضعف در مفاهيمي چون  زمان و پول ، نقشه خواني و شناخت خطوط مختلف دارند.

4-   مشكل در روابط فضايي مانند مشكل در فهم مسائلي مثل بالا و پايين، زير و رو، كوتاه و بلندو...

5-  اختلال در ادراك ديداري و ديداري - حركتي .

6-  وجود اختلال در درك مفاهيم و اصطلاحاتي نظير بعلاوه،تفريق، پس دادن ، باقي مانده و ارزش مكاني اعداد

7- مشكل در بكارگيري روش هاي مناسب جهت حل مساله

- آشنايي با مراكز اختلالات يادگيري و روش هاي ارجاع دانش آموزان مشكوك به اختلالات يادگيري:

   در خصوص نحو ارجاع به دو روش مي توانيد عمل نماييد:

 الف-معرفي گروهي دانش آموزان طي نامه اي به كارشناسان مقطع ابتدايي ناحيه مربوطه

 ب-معرفي انفرادي دانش آموزمستقيما به مركز

-ايجاد هماهنگي لازم با مربيان مرجع جهت بالا رفتن ضريب موفقيت و سرعت در بهبود :

1- بايستي خاطر نشان ساخت كه اختلال يادگيري از جمله مواردي است كه در صورت شناسايي قابل درمان بوده و در صورت عدم شناسايي و عدم توجه، به معضلي در پايه هاي بالا تبديل خواهد شد و ممكن است باعث ايجاد مشكلات حادي مثل مردودي- ترك تحصيل و يا بروز مشكلات روحي –رواني در ايشان گردد.شرط لازم موفقيت فراگير و رفع مشكل وي همكاري مربي مرجع،خانواده و مربي كلاس خواهد بود.

2- مربيان مراكز اختلال يادگيري پس از ارزيابي و هاي لازم و تشخيص مشكل دانش آموز علاوه بر برنامه ريزي براي جلسات درماني  خود،يكسري فعاليت ها را براي ولي دانش آموز و يكسري پيشنهادات براي معلم دانش آموز دارند كه اجراي به موقع فعاليت ها و انجام پيشنهادات توسط ولي و مربي كلاس ضريب موفقيت را بالا برده و سرعت بهبود را تا حد قابل ملاحظه اي افزايش خواهد داد.

شايان ذكر است كه گاهي پس از ارزيابي هايي كه در اين مركز انجام مي شود بسته به نوع و شدت مشكل مراجع، بايستي وي را به  يك متخصص مغز و اعصاب ، متخصص گفتار درماني،اديومتريست،اپتومتريست و يا كاردرمان ارجاع دهيم.دانش آموز پس از مراجعه احتمالا نياز به استفاده از دارو يا استفاده از برنامه خاص درماني ديگري هم خواهد داشت.استفاده از دارو يا خدمات درماني ديگر همراه با تغييراتي در دانش آموز خواهد بود كه اطلاع همكاران ما از اين تغييرات جهت پيگيري هاي بعدي بسيار مهم است .

به طور خلاصه انتظارات از مربيان دلسوز عبارت هستند از:

1-  پذيرش مشكل كودك و توجه به تفاوتهاي فردي اولين قدم جهت رفع اختلال كودك مي باشد.

2-  جهت رفع مشكل كودك نياز به همسو بودن روش ها و برنامه هاي كيلينيكي ،آموزشگاهي و خانوادگي است.

3-  مراجعه كودك به اين كيلينيك و رفع مشكل او مستلزم حضور فعال كودك در برنامه هاي آموزشي و استمرار رابطه ياددهي –يادگيري در كلاس درس مي باشد.

4-  اعلام رفع اختلال دانش آموز به عهده كارشناسان مركز و تاييد اوليا آموزشگاه خواهدبود.

منابع :

 - تقويت مهارت هاي ذهني و رفع موانع يادگيري(تقويت ادراك فضايي)تأليف زكيه سادات ايازي

 -  تقويت مهارت هاي ذهني در كودكان(رمز گرداني)تأليف مهناز كدخدايي

  - الفباي تلاش( كتاب كار بنويسيم و بخوانيم اول دبستان)تأليف گروه مؤلفان

  - راهبردهاي عملي در درمان لجبازي كودكان و نوجوانان-تأليف: مرضيه عليزاده ثاني و رضا محمد دوست

  - الفباي تلاش 2(كتاب كار بنويسيم و بخوانيم دوم دبستان)تأليف گروه مؤلفان

  - حل جدول براي كلاس اول – تأليف : مرضيه عليزاده ثاني

  - افزايش توانايي كودك در مهارت هاي ادراكي – حركتي – تأليف : مرضيه عليزاده ثاني   

- درمان اختلال رياضي-تاليف دكترمصطفي تبريزي

- درمان اختلال رياضي-تاليف دكتر مصطفي تبريزي

 - درمان اختلال ديكته-تاليف دكتر مصطفي تبريزي

- پرورش توانايي هاي ذهني و رفع اختلالات يادگيري-تاليف آرزو احمدايي

- اختلال نارسايي توجه-فزون جنبشي-تاليف دكترحميد عليزاده

- انضباط بدون اشك-تاليف مينو واثقي و مريم داداش زاده

- پرورش توانايي هاي ذهني-تاليف آرزو احمدايي

- روان خواني(تقويت مهارت هاي روان خواني و درمان اختلال خواندن)-تاليف دكترمصطفي تبريزي و آرزو احمدايي

- همه مي تونن زرنگ باشن-تاليف نرگس تبريزي

- بيش فعالي(كمك به كودكان و نوجوانان حواسپرت و بي قرار)

- ناتواني يادگيري-تاليف اكبر فريار و فريدون رخشان

تهیه کننده : عابد مولودی


موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری (LD)
[ یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ ] [ 17:35 ] [ حمید محمدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی وانتقال تجارب واطلاعات آموزشی ،توانبخشی ومشاوره ای درخصوص نحوه ی برخورد ،آموزش ومشاوره ی دانش آموزان مشکوک ویا دارای اختلال یادگیری بنیان نهاده شده است وآماده دریافت هرگونه همکاری ونظرات عزیزان می باشد . از تمامی همکاران محترم که در زمینه اختلالات یادگیری ، تلاشهای خود را در قالب ارائه مطالب و تجربیات خود جهت بالابردن سطح آگاهی هموطنان عزیزمان را دارند کمال تشکر و اجر معنوی را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .
✿مدیر وبلاگ : حمید محمدی✿
توجه : این وبلاگ شخصی بوده و مربوط به مرکز اختلالات یادگیری سقز و آموزش و پرورش سقز نمی باشد .
موضوعات وب
پیوندها
امکانات وب
قرآن کریم
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

ترجمه وبلاگ به زبانهای English / Arabic / French / Turkish / Persian